تاریخ: 2017/05/05

در دنیای امروز کامپیوتر و فضای مجازی و در راس آن اینترنت قسمت بزرگی از زندگی ما را پوشش داده و حتی یک دقیقه فاصله ازآن ما را نسبت به بقیه عقب می اندازد پس بهترین راه برای آگاهی از جدیدترین پیشرفتها و تغییرات در این زمینه استفاده از اخبار بروز می باشد.